ZAVOD ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MUNICIJE d.o.o. Kragujevac Srbija
PROOF HOUSE FOR TESTING FIREARMS AND AMMUNITION Kragujevac SERBIA

Istorijat Zavoda

Zavod za ispitivanje oružja i municije je osnovan od strane proizvođača oružja i municije, prvenstveno od "Zavoda Crvena Zastava" oslanjajući se na tradiciju i iskustvo "pregleda, kontrole i žigosanja" od 24. januara 1856. godine Topolivnice, Kragujevac.
Dana 29.12.1969. godine Zavod je upisan kao ustanova kod Okružnog Privrednog suda u Kragujevcu. Nakon toga, donošenjem Zakona i Pravilnika o ispitivanju i žigosanju ručnog vatrenog oružja i municije stvoreni su uslovi za početak odvijanja aktivnosti Zavoda.
Na osnovu člana 7. tačke 1 i 2. Konvencije o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje (Briselske konvencije) od 23. maja 1973. godine stupilo je na snagu pristupanje SFR Jugoslavije Konvenciji čime je SFRJ postala punopravna članica Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (C.I.P.). Jugoslavija i Zavod su imali čast da budu domaćini i organizatori XV Plenarnog zasedanja C.I.P.-a koje je održano u Jugoslaviji 1978. godine.
U poslednjih nekoliko godina, znatno je proširen poslovni prostor, nabavljena računarska i merna oprema radi efikasnog obavljanja svih aktivnosti Zavoda.
Sada smo pred novim početkom, očekajuci da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije pusti u proceduru novi zakon o ispitivanju oružja i municije koji je preduslov da Republika Srbija pristupi Briselskoj konvenciji, postane član Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja i municije i ujedno da Zavodu budu međunarodno priznati žigovi.